Dla samorządów gmin

Gminy

Dla gmin, które nie mają możliwości utworzenia punktu zbiórki (zgodnego z wymogami ochrony środowiska), firma Wastes Service oferuje usługę MOBILNYCH PUNKTÓW ZBIÓRKI zwanych również ZBIÓRKAMI HARMONOGRAMOWYMI. W praktyce zapewnia to bezpośredni odbiór zużytego sprzętu od mieszkańców, który nie jest gromadzony, bądź pozostawiany w niedozwolonych miejscach i nielegalnie demontowany. Zbiórki te cieszą się dużą popularnością. Ekologiczna świadomość społeczeństwa odnośnie zużytego sprzętu z pewnością  ma tendencję rosnącą, ponieważ z roku na rok obserwujemy wzrost  ilości przynoszonych przez mieszkańców elektroodpadów.

Dla gmin przygotowaliśmy specjalną ofertę na odbiór zużytego sprzętu.

Korzyści dla Gminy:

W ramach nowej ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw przy skorzystaniu z programu ElektroZbiórka dla Gmin koszty zbiórki i gospodarowania odpadami zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego na terenie Gminy ponosi organizator programu, czyli Grupa Wastes Service.

Dodatkowo w ramach programu ElektroZbiórka prowadzona jest akcja edukacyjna mająca na celu podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców z zakresu selektywnej zbiórki oraz postępowaniu z odpadami.

Skorzystanie z bezpośredniej współpracy z zakładem przetwarzania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, jakim jest Wastes Service Group w ramach naszego programu ElektroZbiórka dla Gmin, pozwala Gminie znacznie obniżyć koszty gospodarowania tymi odpadami w ramach nowej ustawy, co daje bezpośrednie korzyści w obniżeniu stawki za odbiór odpadów komunalnych od mieszkańców Gminy.

Aby skorzystać z możliwości takiego rozwiązania Rada Gminy poprzez zapis w regulaminie ustala, w drodze uchwały, szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy. Dotyczą one wymagań w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości obejmujących prowadzenie we wskazanym zakresie selektywnego zbierania i odbierania odpadów komunalnych, w tym powstających w gospodarstwach domowych, zużytych baterii i akumulatorów oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Zbiórka na telefon dla Gmin ościennych miasta Wrocławia

Dla mieszkańców gmin ościennych miasta Wrocławia proponujemy udział w akcji ElektroZbiórka pod hasłem „Nie trzymaj złomu w domu”. W akcji może wziąć udział każdy potencjalny mieszkaniec Gminy (patrz zakładka Zasięg Akcji). Wystarczy zadzwonić i zgłosić odbiór niepotrzebnego, starego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Sprzęt ten zostanie przez Wastes Service Group bezpłatnie odebrany i właściwie zagospodarowany.